4/30/2017

Enjoy every moment!


Hi everyone, so today I prepared for you an article about how our thoughts influence our personality and afterwards our whole thinking, simply our view on the world, and also advice for enjoying every day of your life. Believe it or not, the way we think reflects on our life. Whatever we have on our minds we subconsciously pull to ourselves. We can for example imagine a test at school, an important exam or our work. When we believe we can manage it and we put everything into it, it really happens. The other way around, when we only cry and stress about it, we make ourselves believe it really won't happen. 

Ahojte všetci, dnes som si pripravila pre vás článok o tom, ako naše myslenie ovplyvňuje našu osobnosť a následne celé naše myslenie, jednoducho povedané náš pohľad na svet, a taktiež pár rád k tomu, aby ste si vychutnali každý deň vášho života. Či tomu chceme veriť, alebo nie, to, ako myslíme sa odráža na našom živote. Čokoľvek čo nám beží mysľou, k sebe podvedome priťahujeme. Ako príklad si môžme predstaviť písomku v škole, nejakú dôležitú skúšku alebo našu prácu. Keď veríme tomu, že sa to podarí a vložíme do toho úplne všetko, tak sa to skutočne stane. Naopak, keď iba plačeme a stresujeme, tak si do mozgu vsugerujeme, že sa to vážne nestane.
If we want our dreams to come true and it to happen the way we want, we just have to go for it and not lose our hope. I know it looks too easy, but I personally came through times when I thought that the whole was against me and anything worked for me. Then I discovered yoga and meditation, what really helped me. 

Ak chceme, aby sa nám splnili naše sny a stalo sa to tak ako my chceme, jednoducho musíme za tým ísť a nikdy nestrácať nádej. Ja viem, že to vyzerá až príliš jednoducho, ale sama som si prešla obdobiami, kedy som si myslela, že celý svet ide proti mne a nič sa mi nedarí. Vtedy som objavila yogu a s ňou spojenú meditáciu, ktorá mi veľmi pomohla.

Guide for meditation is very easy. You just need to find a really comfortable place where you will feel good. Close your eyes and focus on your breath and let it flow. Let your thoughts leave calmly. Focus on the present and stay in it.

Návod na meditáciu je úplne jednoduchý. Nájdete si hocijaké pohodlné miesto, kde sa budete dobre cítiť. Zavrite oči a sústreďte  sa na svoj dych a nechajte ho plynúť. Myšlienky nechajte v pokoji odísť. Sústreďte sa na prítomnosť a ostaňte v nej.

Even though the guide looks too easy, it's a lot harder to do it, to empty our mind. Whether we want it or not, everyone has millions of thoughts in his mind and focusing on the present is very difficult. But don't discourage yourself, everyone who meditates once started and no one could manage to only think about the present for the first time. By everyday meditation you will definitely achieve it one day. :)
Aj keď návod vyzerá až príliš ľahký, praktika je naopak omnoho zložitejšia, čo sa týka vyprázdnenia si našej mysle. Či chceme alebo nie, každý z nás má v hlave milión myšlienok a sústrediť sa na prítomnosť býva veľmi zložité. Ale nenechajte sa odradiť, každý človek ktorý medituje raz začínal a nikomu sa nepodarilo myslieť len a len na prítomnosť na prvý krát. Každodennou meditáciou to ale určite jedného dňa dosiahnete. :)

Now I would like to write you few lines about how simple it is to enjoy every moment and to be happy about the present. They are just my tips, nothing more, just what works for me. :)

Teraz by som vám rada napísala  pár riadkov o tom, aké jednoduché je užívať si každý moment a radovať sa z prítomnosti. Sú to len moje typy, nič viac, to, čo mne vždy zaberie. :)

For me, the base is healthy lifestyle. I workout regularly and I try to eat healthy plant based food. 

Pre mňa je základom zdravý životný štýl. Pravidelne športujem a snažím sa stravovať zdravo rastlinnou stravou.

Another advice is to travel. I know that not everyone can afford it, but there's always a solution. Maybe some sales on flights, stay, or not travelling by plane- you will find out that there's always something to discover. 

Ďalšou mojou radou je cestovanie. Ja viem, že nie každý si to môže finančne dovoliť, ale vždy sa nájde nejaké riešenie, či už sú to rôzne zľavy na letenky, pobyty, alebo necestovať letecky a zistíte, že aj tak máte stále čo objavovať.

So finally, I just want you to know, that it doesn't matter where you are or what you're doing, you can always be happy. Don't think about what will happen tomorrow or what mistake you did yesterday. Live in the present and you will be truly happy. Have fun with friends, workout, spend time with family, go for walks, read books... Do what really makes you happy!

No a nakoniec vám chcem len odkázať, že v podstate je úplne jedno kde ste a čo práve robíte, vždy môžte byť šťastný. Nemyslite na to, čo sa stane zajtra alebo akú chybu ste spravili včera. Žite v prítomnosti a potom budete skutočne šťastní. Zabávajte sa s kamarátmi, cvičte, trávte čas s rodinou, choďte na prechádzky, čítajte knihy... robte to, čo vás skutočne robí šťastnými!
I will be happy if you let me know what makes you happy and how you enjoy your moment. :)

Budem rada keď mi napíšete čo robí vás šťastnými a ako si užívate ten váš moment vy. :)

                                                                                                                              xx, Michelle

4/27/2017

Spring haul 2017

Hi everyone, so today I am doing a haul, so I'm going to show you some pieces I've bought during last month. I must admit that I have a little problem with shopping :D. Even though my wardrobe is full, I  have nothing to wear. You know that. During last month, I've bought quite a few pieces, usually I don't shop this much. But let's get started. 


Ahoj všetci, dnes som si pre vás pripravila haul, takže vám ukážem, čo som si kúpila za posledný mesiac. Musím priznať, že mám malý problém s nakupovaním :D. Proste aj keď je moja skriňa plná, nemám čo na seba. Poznáte to. Za posledný mesiac som si toho nakúpila celkom dosť, zvyčajne toľko nenakupujem. Tak teda poďme teda na to. 
I got fat during winter and I had some difficulties with putting my old jeans on, so I needed to buy some new, bigger jeans. It's a bit depressing. First I have these basic black skinny jeans from Bershka. They are stretchy and low waisted, but not too much. They cost around 12 euros what's an amazing price. Second pair is from Mango. It's a pair of blue light wash ripped denim jeans. I like, that the bottom looks as if cut off. The third and the last pair is from Primark, when I was in London with my family. They are mom jeans which I couldn't leave in the store since I finally find some nice ones. They are very high waisted, what I really like. They cost 13 pounds and they weren't even in sale! 


Dosť som cez zimu pribrala a mala som problémy dostať sa do starých rifieľ, tak som si potrebovala kúpiť iné, väčšie. Trochu depresívne.  Ako prvé tu mám klasické čierne rifle z Bersky. Sú elastické, úzke a s nízkym pásom, ale nie príliš. Stáli asi 12 eur, čo je úplne super cena. Druhý pár je z Manga. Sú to bledšie denimové rifle, ktoré sú roztrhané. Páči sa mi, že aj dole sú akoby odstrihnuté. Tretí a posledný pár som kúpila v Primarku, keď som bola s rodinou v Londýne. Sú to mom jeans, ktoré som proste nemohla nechať v obchode, keďže som konečne našla pekné. Majú veľmi vysoký pás, čo sa mi fakt páči. Stáli 13 libier a to ani neboli v zľave!  

I also got two new T-shirts. Both are white. The first one is from Zara and it has a retro look, 70's style. I really like it and for some reason the print makes me happy. It cost 6 euros, what's a really good price for Zara. Second T-shirt is from Tezenis. It has a picture of an ice cream on it, what I find kind of cute. 


 Tiež som si kúpila dve tričká. Obe sú biele. Prvé je zo Zary a vyzerá strašne retro, štýl 70-tich rokov. Strašne sa mi páči a potlač mi z nejakého dôvodu robí dobrú náladu. Stálo 6 eur, čo je super cena na Zaru. Druhé tričko je z Tezenisu. Je na nej obrázok zmrzlinky, čo mi príde celkom rozkošné. 


We can move on sweatshirts. I just realized, that most of them are cropped, so I wear them with high waisted jeans. I'm really excited for summer, because I think that they will look different with shorts. The first hoodie is in this nice mint color, but it looks grey on the picture. It's from Zara and it cost 15 euros, still good for Zara. I don't really like the sleeves, so I cuff them and I think it looks a lot better. Second hoodie is cropped as well. I got it from Bershka and I'm in love with the color. It has some embroidered flowers on it. I totally fell in love with this hoodie. It was a bit expensive (25 euros), but I haven't seen anything this pretty in a long time, so it was worth it. I wore it in London, so at least I have some nice pictures :). 


Môžme sa presunúť na mikiny. Práve som si uvedomila, že väčšina nich je krátka, takže ich nosím k rifliam s vysokým pásom. Teším sa na leto, pretože podľa mňa im šortky dodajú úplne iný look. Prvá je mintovej farby, ale na obrázku vyzerá sivo. Je zo Zary a stála 15 eur, stále dobré na Zaru. Rukávy sa mi však moc nepáčia, chýba im zakončenie tak si ich vyhrniem a myslím, že to vyzerá o dosť lepšie.  Druhá mikina je taktiež krátka. Je z Bersky a strašne sa mi páči tá farba. Sú tam vyšité kvety. Táto mikina si ma úplne získala. Bola ale drahšia (25 eur), no niečo tak krásne som už dlho nevidela. Obliekla som si ju v Londýne, tak mám aspoň pekné fotky :). 

I also have this white sweatshirt, which is cropped, again. It's from Bershka and it was super cheap- only 5 euros! I couldn't believe my eyes when I saw it in the shop! I got it in the size medium s it's a bit bigger. The last sweatshirt is from Mango, and this one is long. It's grey and it looks very casual. 


Ďalšia mikina je opäť krátka. Je z Bershky a bola brutál lacná- len 5 eur! Ked' som ju v tom obchode videla, neverila som vlastným očiam! Mám ju vo veľkosti M, takže je trocha väčšia. Posledná mikina je z Manga, ale táto je dlhá. Je sivá a vyzerá dosť ležérne. 
I also got this brown cropped sweater from Bershka. I really like the color. I think this sweater will look amazing with skirts and over dresses. 


Tiež som si kúpila tento hnedý krátky svetrík z Bershky. Veľmi sa mi páči tá farba. Myslím, že tento svetrík bude vyzerať úžasne so sukňami a cez šaty.


Last thing I got is this black fake leather bag from H&M. I went to the store, because my friend wanted to buy it. It was 50% off, so I had to get it as well. I paid for it only 12,50 euros what is an incredible price. I like it a lot, because you can wear it pretty much everywhere. You can fit there school books easily and I just love this bag. 


Posledná vec, čo som si kúpila, je táto čierna kabelka z falošnej kože z H&M. Išla som tam s kamoškou, lebo si ju chcela kúpiť. Bola v zľave 50% dole, tak som si ju musela kúpiť aj ja. Zaplatila som za ňu len 12,50 eur, čo je neuveriteľná cena. Veľmi sa mi páči, lebo ju možno nosiť všade. Ľahko sa tam zmestia školské učebnice a zošity. Proste milujem ju. I hope you liked this haul. See you soon! Bye!


Dúfam že sa vám dnešný článok páčil. Vidíme sa čoskoro!

                                                                                                                        xx, Katy

4/23/2017

What I eat in a day-VEGAN | april/2017

Hi everyone, this is the first post on our blog so we hope you will like it. :)
Today I prepared for you a post "What I eat in a day". Almost half a year ago I decided to change my diet and lifestyle and I started eating only plant based- vegan food. I try to eat food with enough vitamines, even though I'm only a human, too and sometimes I sin with something not that highly nutritious (vegans can eat many dainties, too, of course :D).


Ahoj všetci, toto je náš prvý post na našom blogu tak dúfame, že sa vám bude páčiť. :)
Dnes som si pre vás prichystala článok "What I eat in a day'' (''Čo som dnes jedla''). Pred necelým pol rokom som sa rozhodla zmeniť svoju stravu a celkovo životný štýl a začala som jesť len čisto rastlinnú-veganskú stravu. Snažím sa, aby môj jedálniček obsahoval jedlá s dostatkom vitamínov, aj keď aj ja som len človek a občas zhreším niečím nie až tak nutrične bohatým (samozrejme aj my vegáni môžme rôzne maškrty :D ).


For breakfast I ate my favorite oatmeal, which I eat almost every morning, because it's a very simple and quick recipe what is perfect for me when I don't have much time in the morning. Oats are very healthy and ideal start of every day. They are very filling, so after breakfast, sometimes I stay full till lunchtime without feeling hunger, what is amazing for me as a food lover. It's so easy that anyone can do it, just pour plant milk on oats and chia seeds in a pot, mix it and while it's cooking, add shredded coconut. On the top you can put whatever you want. Nuts, fruits, seeds... Of course, as soon as I wake up, I drink half a liter of lemon water, which I prepare the night before so I have it by hand in the morning.


Na raňajky som si dala moju obľúbenú ovsenú kašu, ktorú jedávam skoro každé ráno, pretože je to veľmi jednoduchý a rýchly recept čo mne vyhovuje, keď ráno nemám veľa času. Ovsené vločky sú veľmi zdravé a sú ideálnym začiatkom každého dňa. Sú veľmi sýte, čiže po raňajkách vydržím niekedy až do obeda bez pocitu hladu, čo je pre mňa ako milovníka jedla úplne úžasné. Prípravu zvládne úplne každý, jednoducho vločky s chia semienkami zalejeme rastlinným mliekom, premiešame a pridáme počas varenia nastrúhaný kokos. Navrch ovsenej kaše si už môžme dať úplne hocičo-od rôzneho druhu ovocia po oriešky, či semienka. Samozrejme, vždy ako vstanem, vypijem pol litra citrónovej vody, ktorú si prichystám už večer aby som ju mala ráno hneď po ruke. 
For lunch I prepared this amazing recipe, again easy to make. I put 3-colored pasta (you can use any kind you want) into a pot and while it was cooking, I took a pan and roasted a white tofu on olive oil for 3 minutes. Then I added a zucchini, red beans, 2 cloves of garlic, 2 teaspoons of sesame seads and seasoned it with thyme and some grill seasoning. I mixed the vegetables with the pasta and this amazing lunch was done!

Na obed som si dnes pripravila úžasný recept a opäť nenáročný na prípravu. Do horúcej vody som dala  variť trojfarebné cestoviny (môžte použiť hocijaké iné) a počas toho som si dala rozohriať na panvicu olivový olej na ktorom som asi 3 minúty opražila biele tofu. Následne som pridala nakrájanú cuketu, cherry paradajky, zelenú papriku, červené fazule, 2 strúčiky cesnaku, 2 lyžičky sezamového semena  a nakoniec tymián a grilovacie korenie podľa chuti. Zeleninu som zmiešala s cestovinami a vznikol tento parádny obed!


I wasn't very hungry after my lunch, so for snack I only had two bananas and a handful of nuts.

Dnes som nebola po mojom obede moc hladná tak som si dala na olovrant len dva banány a hrsť orechov.

As for dinner, I don't always have something cooked, but today I was feeling like having my favorite pizza, as I hadn't had it for a long time. I made the pastry just from 250g of spelt flour, which I mixed with one half of a yeast in a glass of lukewarm water  (I was adding water little by little, so the pastry wasn't too dry or too watery). I let it be for a half an hour, then I shaped it to a cricle, spread with ketchup, seasoned with provensal seasoning and on the top I put some vegetables I like. I baked that for 20 minuts in oven heated to 180°C.

Čo sa týka večere tak nie vždy mám niečo varené, ale dnes som mala chuť na moju obľúbenú pizzu, keďže som ju už dlho nemala. Cesto som spravila len z 250g špaldovej múky, ktorú som zmiešala z polkou kvasníc v pohári vlažnej vody (vodu pridávam postupne, aby mi vzniklo cesto ktoré nie je ani moc suché ani moc vodnaté). Cesto som nechala pol hodinku odstáť, potom som ho vytvarovala do kruhu, potrela kečupom, posypala provensálskymi bylinkami a navrch som poukladala zeleninu, akú mám rada. Piekla som ju 20 minút na 180 stupňoch.


So as you can see, making vegan food doesn't take a lot of money or time. In our times, supermarkets offer various vegan sections where you can find  bunch of healthy plant based food, but also many  vegan dainties. Since I became a vegan, I've discovered large amount of food I had't known and cooking became my hobby.

Takže ako vidíte, vytvoriť vegánske recepty nieje časovo ani finančne náročné. V dnešnej dobe supermarkety ponúkajú rôzne vegánske sekcie kde môžte nájsť desiatky zdravých rastlinných jedál, ale taktiež vegánske maškrty, ktorých je neúrekom. Odkedy som sa začala stravovať vegánsky, objavila som množstvo jedál, o ktorých som dovtedy ani nepočula a varenie sa stalo mojím koníčkom.

I hope you inspired a bit and maybe you will try one of the meals!

Dúfam, že ste sa trocha inšpirovali a možno jedno z jedál vyskúšate aj vy!

                                                                                                              xx, Michelle